Tyck till

Publikationer

Här hittar du Betaniastiftelsens publikationer inom profilområdet palliativ vård.

Palliationspraktikan

Palliationspraktikan är ett utbildningsmaterial, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svenska Palliativregistret.

Palliationspraktikan innehåller den grundläggande kunskap som teamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård och kan läsas fristående, men är också tänkt som ett komplement och fördjupning till den kommande webbutbildningen i allmän palliativ vård, Palliation ABC, som lanseras i januari 2018.

Närståendehäftet ”Till dig som är närstående” är en del av Palliationspraktikan, men kan även beställas som ett separat häfte. Här beskrivs kortfattat vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående. Här kan du beställa häftet (på förlagets hemsida heter häftet Palliationspraktikan del 3 – Till dig som är närstående).

Under hösten 2019 släpper vi informationshäftet översatt till tolv språk, för att tillgängliggöra materialet och möta personer som har ett annat modersmål än svenska. Läs mer om översättningarna på Betaniastiftelsen.nu.

Facktexterna i Palliationspraktikan har skrivits av läkaren Johan Sundelöf och i Del 2 finns, utöver fall och reflektionsfrågor, även texter av journalisten och författaren Karin Thunberg.

Palliationspraktikan har tre delar:

• Del 1 innehåller den basala kunskap som teamet behöver ha för att kunna bedriva palliativ vård oavsett var behovet uppstår.
• Del 2 har reflekterande texter, fallbeskrivningar och reflektionsfrågor.
• Närståendehäftet ”Till dig som är närstående”.

 

Lyssna på de olika kapitlen:

Palliationspraktikan, del 1

      Inledning: När det fungerar som bäst
      Kapitel 1: Vad är palliativ vård
      Kapitel 2: När döden närmar sig
      Kapitel 3: Kommunikation
      Kapitel 4: Teamarbete
      Kapitel 5: Stöd till närstående
      Kapitel 6: Symtomlindring
      Kapitel 7: Existentiellt stöd
      Kapitel 8: Vårdmiljö
      Kapitel 9: Barnet
      Kapitel 10: Etik
      Kapitel 11: Kunskapsstöd

Palliationspraktikan, del 2

      Kapitel 1: Orden
      Kapitel 2a: Maten som omtanke
      Kapitel 2b: Det fördolda
      Kapitel 3: Samtal och möten
      Kapitel 4: Att arbeta tillsammans
      Kapitel 5: Närstående
      Kapitel 6: Gläntorna
      Kapitel 7: Kärnan förblir intakt
      Kapitel 8: Olika rum
      Kapitel 9: Att tala med barn
      Kapitel 10: Händer
      Kapitel 11: Hoppet
      Epilog

Närståendehäftet "Till dig som är närstående"

      Kapitel 1: Till dig som är närstående

Ladda ner tilläggsmaterialet till del 2: