Tyck till

E-utbildning

Här hittar du vår E-utbildning inom palliativ vård.

Palliation ABC

Vad är Palliation ABC?
Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen, som tar ca 3,5h att genomföra, vänder sig till all personal inom vård och omsorg och har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Hittills har ca 23 000 vård- och omsorgsanställda över hela Sverige avslutat utbildningen, ytterligare 16 000 personer har påbörjat utbildningen.

Hur kommer jag till webbutbildningen Palliation ABC?
Du hittar utbildningen på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal. Där skapar du ett personligt inloggnings-id och sedan är det bara att börja. För att komma till utbildningsportalen och Palliation ABC klicka här >>.

Se trailer om Palliation ABC här!

Vad är syftet med Palliation ABC?
Syftet med webbutbildningen är att sprida kunskap och att öka möjligheterna till avgiftsfri fortbildning i allmän palliativ vård för all personal inom vård och omsorg. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom teamet får en gemensam grundkunskap för att kunna utföra god palliativ vård i livets slutskede.

Ytterst är syftet att bidra till kunskapsspridning så att den som är obotligt sjuk i Sverige kan få god palliativ vård oavsett sjukdom, ålder eller bostadsort och att närstående får det stöd de behöver och har rätt till.

Vad innehåller Palliation ABC?
Utbildningen utgår från palliativ vårds fyra hörnstenar. Efter en introduktion följer fyra kapitel.

I det första kapitlet får du följa fyra personer, Lena, Arne, Carlos och Berit, från att de får reda på att de har en obotlig sjukdom till dess att de avlider. Du får även följa deras närstående. I kapitel två går vi igenom vad som menas med palliativ vård och vad den som är obotligt sjuk och de som är närstående behöver för att det ska bli en trygg och värdig situation i livets slutskede. Det tredje kapitlet har nio tematiska moduler och innehåller den kunskap du behöver för att kunna utföra god palliativ vård. Det handlar bland annat om hur du kan upptäcka och lindra symtom, och vad du ska tänka på i mötet med närstående men också om existentiellt stöd och barnet som närstående. I kapitel fyra summeras utbildningen och vi går igenom hur du och ditt team kan arbeta fortsättningsvis för att utveckla den palliativa vården på din arbetsplats. Efter utbildningen kan du göra ett kunskapstest. Vid godkänt resultat kan du skriva ut ett diplom.

Innehåll:

Introduktion
Kapitel 1 –  Fyra sjukdomsförlopp
Kapitel 2 – Vad är palliativ vård?
Kapitel 3 – Nio tematiska moduler:

• Etik
• Vad händer i kroppen i livets slutskede?
• Kommunikation
• Symtomlindring
• Existentiellt stöd
• Vårdmiljö
• Närståendestöd
• Barnet som närstående
• Teamarbete

Kapitel 4 – Avslutning/summering (Vad gör vi nu?)
Kunskapstest (frivilligt)

Hur är temamodulerna i kapitel 3 i Palliation ABC upplagda?
Varje tematisk modul i kapitel 3 följer samma struktur:
• Socialstyrelsens rekommendationer
• Målbeskrivning för modulen
• Faktadel
• Reflektionsfrågor
• Poddsamtal som fördjupning

Hur lång tid tar det att göra Palliation ABC?
Palliation ABC tar ca 3,5 timmar att göra om man inte räknar in tid för kunskapstest och fördjupande poddsamtal. Varje modul har en tidsangivelse så att du vet hur lång tid som behövs. Du kan närsomhelst pausa utbildningen och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Hur fungerar kunskapstestet?
Efter utbildningen finns möjlighet att göra ett kunskapstest som omfattar 20 frågor som väljs slumpvis ur en frågebank. Kunskapstestet blir tillgängligt först när deltagaren genomgått utbildningen. Vid godkänt resultat på kunskapstestet finns möjlighet att skriva ut ett diplom. Om deltagaren inte blir godkänd på kunskapstestet finns det möjlighet att göra testet på nytt. Då har några av frågorna bytts ut.

Inkludera Palliation ABC i lokala lärplattformar?
Betaniastiftelsen är öppen för att inkludera Palliation ABC i lokala läroplattformar, vilket kan vara en praktisk lösning för arbetsgivaren. Förutsättningar för detta inkluderar Scorm-paket (Shareable Content Object Reference Model), möjligheter till statistikinhämtning samt uppdatering av utbildningsinnehåll. Kostnad för installation och drift på lokal läroplattform står beställaren för, och ett avtal behövs. Kontakta gärna oss så hittar vi en lösning.

Palliation ABC som del i grundutbildningar?
Om du är lärare inom vårdrelaterade yrken kanske Palliation ABC kan vara något för dig och dina elever/studenter. Hör gärna av dig om du har några frågor. Att inkludera utbildningen i lokala läroplattformar kan vara en fördel i undervisningssammanhang.

Informationsträff för enhetschefer?
Betaniastiftelsen erbjuder sig att i mån av resurser komma ut till verksamheterna för att ha informationsträffar med till exempel enhetschefer och palliativa ombud i kommuner och landsting eller med privata vårdgivare. Kontakta oss gärna om intresse finns så kan vi diskutera detta.

Kom gärna med synpunkter!
Om du har synpunkter eller önskemål om hur Palliation ABC kan förbättras får du gärna höra av dig till oss. Vi har ambitionen att löpande uppdatera och justera webbutbildningen för att på bästa sätt passa fältets behov.

Frågor?
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor på info@betaniastiftelsen.nu. Om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på palliationsakademin.se kan du anmäla dig till Palliationsakademins nyhetsbrev (det gör du på startsidan Palliationsakademin.se).

————————————————————————————————————————————————–

Bakgrund

God vård i livets slutskede är en rättighet som alla människor har oavsett sjukdom, bostadsort eller ålder. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska vård i livets slutskede vara den högst prioriterade vården, men än är vi långt ifrån målet: En jämlik palliativ vård.

Flera viktiga satsningar har dock gjorts de senaste åren. Det svenska nationella kvalitetsregistret för palliativ vård, Svenska palliativregistret, startades 2005 och har nu information om cirka 60 000 av de drygt 90 000 dödsfall som årligen inträffar i Sverige. Socialstyrelsen presenterade 2013 ett Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Samma år publicerades Nationellt vårdprogram i palliativ vård, framtaget av professionen själv, och 2015 blev palliativ medicin en tilläggsspecialitet för läkare. Numera ska samtliga läkare under specialistutbildning (ST-läkare) kunna visa att de tillgodogjort sig grundläggande kunskaper i palliativ vård för att bli godkända specialister.

Utbildningsbehoven är stora för alla professioner. Fortbildning inom palliativ vård är en av de rekommendationer som Socialstyrelsen bedömer vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv. I Socialstyrelsens utvärdering av kunskapsstödet och palliativ vård i Sverige i december 2016 betonas vikten av utbildning i palliativ vård.

Stora utbildningsbehov, stor geografisk spridning och personalomsättning gör webbutbildning i allmän palliativ vård till ett kostnads- och tidseffektivt alternativ för arbetsgivare. Det är viktigt att det finns möjlighet att utvärdera effekten av en utbildningsinsats både med uppföljning av vårdkvalitet och med kunskapstest. Det är också en stor fördel om det finns möjlighet till fördjupning och reflektion på egen hand som komplement till en webbutbildning.

Mot bakgrund av detta kan Palliation ABC förhoppningsvis framöver innebära en uppskattad möjlighet till fortbildning i palliativ vård för personal inom vård och omsorg.

Skådespelerskan Kajsa Ernst leder dig igenom webbutbildningen.