Tyck till

Utbildningsdagar

Här kan du läsa om Betaniastiftelsens utbildningsdagar i palliativ vård. Information om höstens utbildningar kommer snart.

Läs mer om våra avslutade utbildningar på Betaniastiftelsen.nu.

Undersköterskans roll i palliativ vård

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på fördjupad kunskap inom palliativ vård. Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg.

Utbildningsdag i palliativ vård

Eftermiddagen innehåller tre programpunkter:

1. Vård och omsorg i palliativ vård. Vad är undersköterskans ansvar?
Medverkande: Monica Axelsson, sjuksköterska.

 

2. Sexualitet och intimitet inom palliativ vård
Medverkande: Judy Laurin de Casto, specialistsjuksköterska i palliativ vård.

Den här föreläsning kommer ge kunskap om hur man enkelt kan öppna upp för samtal och bekräfta patienters behov, hur man hjälper dem att uppnå en högre livskvalitet där sexualitet, närhet och intimitet får ta plats. Det blir en genomgång kring hur du med enkla medel och samtalsmodellen PLISSIT kan arbeta mer strukturerat och inta ett professionellt förhållningssätt till sexualitet, närhet och intimitet och samtidigt värnar om patientens integritet.

 

3. Palliativ vård vid kognitiv sjukdom/demens
Medverkande: Kajsa Båkman, vårdlärare och specialistsjuksköterska i demensvård

Under den här föreläsningen kommer du få lära dig mer om symtom och symtomlindring i olika sjukdomsfaser vid kognitiv sjukdom/demenssjukdom.  Det blir en genomgång av dödsorsaker vid demens, hur det går att tänka kring HLR, antibiotika, näringsdropp och PEG/ sondnäring. Undersköterskans viktiga roll vid personcentrerad vård och anhörigstöd kommer också att belysas.

 

Deltagaravgift: 475 kr exkl moms

Utbildningstillfällen:

 • Torsdag den 25 november kl. 13-16
Visa

Lindring bortom boten

Digitala utbildningar om arbetsterapeutiska möjligheter, barnet som närstående i palliativ vård och de nya vårdprogrammen

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och barn. Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas. Utbildningen innehåller interaktiva delar. Utbildningen är uppdelad i tre delar (information om respektive del nedan), välj att gå en av delarna eller flera.

Lindring bortom boten är en utbildningsserie som görs i samverkan mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) och Betaniastiftelsen.

Utbildningen är uppdelad i tre teman

Tema 1: Att göra det man vill och vara den man är livet ut – arbetsterapeutiska möjligheter i palliativ vård

Medverkande: Marie Hansson, arbetsterapeut

Bortom diagnos och symtom finns ett liv som ska levas. En vardag som ska fortgå. Relationer som ska hålla. Bortom diagnos och symtom finns en människa som levt ett liv. En person med en berättelse. Livsberättelsen bidrar med viktig information som kan påverka kvalitén på vården. Genom att ta del av livsberättelsen får du förståelse för var personen kommer ifrån, var personen befinner sig nu och vilken agenda hen har för den sista tiden i livet.

Under föreläsningen kommer du få ta del av flera personers livsberättelser, vilka mål de hade för sin sista tid i livet och hur utfallet blev. Också om hur en arbetsterapeut i samarbete med övriga i ett team kan bidra till att den sista tiden utformas med respekt för patient och närståendes önskemål och behov. Om hur olika viljor och perspektiv ibland krockar och skapar hinder på vägen.

Välj ett av dessa tillfällen:

7 oktober kl 9-12

7 oktober kl 13-16

Sista anmälningsdag 30 september

 

Tema 2: Vårdprogrammet i palliativ vård för vuxna

Medverkande: Bertil Axelsson, överläkare, Elisabet Löfdal, överläkare, och Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi.

Under utbildningsdagen kommer Elisabet Löfdahl och Fredrik Wallin att guida dig som deltagare genom nyheter och redan befintligt material i vårdprogrammet. Det kommer även att rymmas en fördjupande del, bland annat om psykosocialt stöd samt vilka hjälpmedel som finns för att lättare kunna arbeta strukturerat med palliativ vård. Det blir också en genomgång av patientfall.

Välj ett av dessa tillfällen:

19 oktober kl 9-12

19 oktober kl 13-16

Sista anmälningsdag 12 oktober

 

Tema 3: Hur stöttar vi barn som närstående?

Medverkande: Anna Patzauer Personne, hälso-och sjukvårdskurator, och Malin Lövgren, docent i palliativ vård.

Denna föreläsning berör barns erfarenheter av att leva med en svårt sjuk förälder eller syskon och hur det är att mista denna familjemedlem. Vilka skyldigheter har vårdpersonal gällande barn som närstående? Och vilket stöd efterfrågar barnen? Det blir en genomgång av olika typer av stödinsatser till barn som närstående under sjukdomsförloppet, vid tidpunkt för död, samt efter död. Rutiner och riktlinjer för dessa barn kommer också att diskuteras.

Välj ett av dessa tillfällen:

18 november kl 9-12

18 november kl 13-16

Sista anmälningsdag 11 november

 

Deltagaravgift för en del: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift för två delar: 750kr exkl moms

 

Föreläsare

Marie Hansson, Leg arbetsterapeut, instruktör i Mediyoga och föreläsare på Lunds Universitet. Har i 18 år arbetet i specialiserad palliativ vård och ASIH i Malmö.

Anna Patzauer Personne, leg Hälso-och sjukvårdskurator

Malin Lövgren, docent i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola samt sjuksköterska vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet (SABH).

Elisabet Löfdahl, överläkare, Palliativa sektionen SU/Sahlgrenska.

Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi, processledare palliativ vård RCC norr, Vårdprogramhandläggare nationellt vårdprogram palliativ vård.

Christina Lindström, omvårdnadschef / Ordförande fö RCCs Vårdprogram Palliativ vård barn. Barnregionvårdsavdelningen K86

Annika Bjurö, överläkare vid avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Region Skåne

Ulrika Kreicbergs, professor, Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Bertil Axelsson, överläkare, adjungerad professor i palliativ medicin, Palliativa enheten, Östersunds sjukhus, Umeå universitet

Utbildningen hålls i Zoom. Förhandsmaterial med reflektionsfrågor att ta del av inför kursstart skickas ut i förväg! Mer om detta efter anmälan.

Utbildningstillfällen:

 • Digitalt, 7 oktober (del 1)
 • Digitalt, 19 oktober (del 2)
 • Digitalt, 27 oktober (del 3)
 • Digitalt, 18 november (del 4)

Anmäl dig till:

Visa

Uppdragsutbildningar

Här kan du läsa om de utbildningsdagar Betaniastiftelsen erbjuder på uppdrag.
Stiftelsen kan även skräddarsy utbildningar utifrån önskemål.

Palliation ABC-certifiering

Palliation ABC-certifiering är en utbildningsmodell för enheter inom vård och omsorg som vill kvalitetssäkra den allmänna palliativa vården på sin enhet. Certifieringsmodellen utvecklas av Betaniastiftelsen i nära samverkan med Bräcke diakoni.

På grund av pandemin är vi sena i lansering av certifieringen, men planerar nu produktion under hösten 2021. Från våren 2022 kommer utbildningen erbjudas vårdenheter. Samtidigt som certifieringen tas fram uppdaterar vi även webbutbildningen Palliation ABC. 

Palliation ABC-certifieringen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och det nationella vårdprogrammet i palliativ vård samt en evidensbaserad modell för fördjupat lärande och innehåller följande delar:

 • Webbutbildningen Palliation ABC (rekommenderas av Socialstyrelsen)
 • Registrering i Svenska palliativregistret
 • Utbildning av ombud i palliativ vård
 • Utbildning av chefer och legitimerad personal
 • Reflektionstillfällen
 • Löpande utvärdering av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer och Svenska palliativregistrets kriterier för god palliativ vård.

Utbildningsmodellen följeforskas av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Visa